TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, April 24, 2013

Ang Pastor at ang pilay


FROM : KRAM NIVREK NAHC

May isang Pastor na pinipray-over ang mga umattend sa church isang Linggo ng umaga. May lumapit na isang pilay na nakasaklay. Nilapitan ito ng Pastor at ipinatong ang kaniyang kamay sa ulo ng pilay.

Sa nanginginig na boses sinabi ng Pastor " sa ngalan ng makapangyarihang Diyos tanggapin mo ang pagpapagaling Niya ". 

Sumagot ang pilay " tinatanggap ko po " habang umiiyak, lumuluha, tulo laway pati uhog. 

Sabi ng Pastor " magaling ka na anak. "

Iniwan na ng Pastor ang pilay at pumunta sa ibang pini-pray over.

Maya-maya, lumapit ang sakristan ng Pastor at sinabing, " Pastor yung pinag-pray over ninyong pilay, tinapon ang saklay at nagsimulang naglakad! "

Sabi ng Pastor " Praise the Lord! Isang malaking himala! Nasaan na siya at puntahan natin."

" Ayun po sumubsob sa sahig , sabog ang nguso...."

No comments:

Post a Comment