TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, June 28, 2011

Bakla, bakit pumapatay ng kapwa?

And now the conclusion of  Kuya Rom's column . Ang morbid naman ng title huh Kuya Rom!! Nu ba yan:
 _________________________________________________________________________
Ang mga tanong ni Nancy:
Lumilipat ba ang masamang espiritu sa iba’t ibang katawan? Ito ba ang nagtutulak sa isang bakla upang pumatay ng kapwa?
Kung masamang espiritu ang pumapasok sa isang lalaki upang maging bakla, paano ito maaalis? May exorcism ba para rito? Ito ang huling bahagi ng sagot sa mga tanong niya.
Dear Nancy,
Masasamang espiritu ang nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa isang tao, bakla man o hindi, upang gumawa ng karumal-dumal na gawain. Sila ay maaaring lumipat o manahan kung saan nila gusto, tao man ito o hayop.
Tunghayan natin ang karanasan ng Panginoong Jesus na nasusulat sa Mark 5:1-13 ng Tagalog Bible:
“Dumating sila sa kabilang ibayo ng lawa sa lupain ng mga taga-Gadara. Pagkababa ni Jesus mula sa bangka agad siyang sinalubong ng isang lalaking galing sa mga libingan na may karumal-dumal na espiritu.
Siya ay may tirahan sa mga libingan at walang makagapos sa kanya kahit na sa pamamagitan ng mga tanikala.
Madalas siyang lagyan ng mga pangaw at tanikala ngunit nilalagot niya ang tanikala at pinagsisira ang mga pangaw. Walang sinumang makapagpaamo sa kanya. Palagi siyang sumisigaw, araw at gabi, sa mga bundok at sa mga libingan at sinusugatan niya ng bato ang kanyang sarili.
“Subalit pagkakita niya kay Jesus mula sa malayo, siya ay tumakbo at sinamba niya si Jesus. Sumigaw siya nang malakas: Ano ang kinalaman ko sa iyo, Jesus, Anak ng kataas-taasang Diyos?
Ipangako mo sa Diyos na huwag mo akong pahirapan! Sapagkat sinabi sa kanya ni Jesus: Lumabas ka sa taong iyan, karumal-dumal na espiritu!
“Tinanong siya ni Jesus: Ano ang pangalan mo? Siya ay sumagot: Ang pangalan ko ay Hukbo, sapagkat marami kami. Nagmakaawa siya nang husto sa kanya na huwag silang palayasin…
“Doon sa may libis ng bundok ay mayroong isang mala­king kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa ang lahat ng mga demonyo na nagsasabi: Papuntahin mo kami sa mga baboy upang sa kanila kami pumasok. Kaagad silang pinayagan ni Jesus.
Ang mga karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa lalaki at pumasok sa mga baboy at mabilis na tumakbong palusong tuluy-tuloy sa lawa. At lahat ay nalunod sa lawa.
Ang kawan ng mga baboy ay halos dalawang libo ang bilang.”
Maliwanag sa mga talatang ito na may masasamang espiritu na maaaring nananahan sa isang tao at maaaring mapaalis ang mga ito. Sa katunayan, nabago ang buhay ng taong dating inalihan ng masasamang espiritu ayon sa Mark 5:14-20:
“Pumunta roon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita ang taong inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakadamit at nasa wastong pag-iisip…
“Nang sumakay na si Jesus sa bangka, namanhik ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Hindi siya pinayagan ni Jesus. Sa halip ay sinabi niya: Umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong pamilya.
Ibalita mo sa kanila kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung papaano ka niya kinahabagan. Siya ay umalis at nagsimulang maghayag… kung ano ang ginawa sa kanya ni Jesus. Ang lahat ay namangha.”
Nancy, upang hindi tayo mapahamak, mahalagang piliin natin ang ating mga kaibigan, pagkat kung hindi sila ang magiging kasangkapan ng diyablo upang masira ang ating buhay. Ang babala ni Apostol Pablo:
“Huwag kayong magpadaya. Ang masamang kasama ay sumisira sa magandang pag-uugali” (1 Corinto 15:33).
May mga kaibigang makatutulong sa isang homosexual upang magkaroon ng pag-asa at maranasan ang bagong buhay. Tumawag sa Living Free: 0917-8490414. God bless you!
Payong kapatid,
Kuya Rom

1 comment:

 1. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  Contact Number: 09465046302
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete