TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, June 14, 2011

Bakit nagkaroon ng bakla ayon sa Biblia?

This is the second part of Kuya Rom's advice column in Abante - Tonite dated  June 06 , 2011 about a gay letter sender's inquiry with regards to homosexuality and religion . Read for yourself:
_______________________________________________________________________


Ito ang pangalawang bahagi ng sagot para isang Abante reader na nagngangalang Roy.
Dear Roy,
Ang kasalanan ay anumang isip, emosyon o gawa na sumasalungat o nagrerebelde sa banal na Diyos at sa Kanyang banal na layunin.
Kadalasan, ang kasalanan ay personal na pagsuway sa First Commandment:
“You must not have any other god but me. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea.” (Exodus 20:2-4). Kapag nagrebelde ka sa banal na kalooban ng Diyos at sinunod mo ang iyong sariling kagustuhan, ginagawa mong diyos ang iyong sarili at ikaw ay nagkakasala pagkat ito ay pagsuway sa Unang Utos.
Si Lucifer ay gustong maging diyos at nagrebelde sa Diyos kasama ang maraming anghel, dahil dito itinapon sila sa lupa, at sila ang nagbigay ng kahinaan at panlilinlang sa mga tao (Isaiah 14:12-14, Revelations 12:9), at sinabi ng Panginoong Jesus na ang sinumang huwad na mananampalataya, nagbabanal-banalan, mga nagpalinlang kay Satanas ay makakasama ang diyablo at ang mga anghel nito sa impiyerno (Mateo 25:41).
Ang mga nalinlang ni Satanas ay tulad ng mga “transvestite” sa panahon natin, halimbawa mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi mo na makilala kung sino ang lalaki at kung sino ang babae; ito ay isang kalapastanganan sa harap ng Diyos (Deuteronomy 22:5). Halimbawa, sa panahon natin, upang masunod ang sariling kagustuhan, may mga lalaking nagpapaopera at nagpapatanggal ng ari upang maging babae; ito ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon (Deuteronomy 23:1); ito ay pagsamba sa sarili, dinudiyos ang iyong sarili, at ito ay pagsuway sa Unang Utos (Exodus 20:2-4).
Marami ang sumusuway sa mga kautusan ng Diyos.
Wika ni Apostol Pablo, “Alam natin na hindi itinalaga ng Diyos ang kautusan para sa mga matuwid kundi para sa mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos, sa mga mapanghimagsik, sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga makasalanan, sa mga hindi banal at mga mapaglapastangan sa Diyos, para sa mga pumapatay ng kanilang ama o ina, at para sa mga mamamatay-tao.
Ito rin ay para sa mga mapakiapid, sa mga lalaki na nagpapagamit sa kapwa lalaki, sa mga magnanakaw ng tao, sa mga sinungaling at para sa mga bulaang saksi, para sa ano pa mang sumasalungat sa mapagkakatiwalaang katuruan” (1 Timoteo 1:9-10). Sa English Bible, ganito ang pagkakasaad, “The law is for people who are sexually immoral, or who practice homosexuality, or are slave traders, liars, promise breakers…” (1 Timothy 1:10, New Living Translation).
Bakit nagkaroon ng bakla o tomboy ayon sa Biblia? Dahil may mga taong nagpalinlang sa diyablo at hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos, mga mapanghimagsik, hindi kumikilala sa Diyos, mga mapaglapastangan sa Diyos.
Bakit kailangang pairalin ng Diyos ang Kanyang batas o kautusan?
Pagkat kung walang batas, walang kaayusan. Halimbawa, nilikha ng Diyos ang araw, buwan, mga bituin, mga planeta. Bilang batas ng kalikasan, naglagay Siya ng eksaktong layo para sa kanila upang hindi sila magbanggaan at umiiral ang layo nila sa isa’t isa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
Kapag inalis o niluwagan ng Diyos ang batas sa kalikasan kahit sa isang saglit, ang mga planeta ay magbabanggaan at mawawasak ang buong universe. Ganyan kahalaga ang batas o kautusan ng Diyos na dapat nating sundin nang buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan upang hindi mawasak ang ating buhay.
Bakit may paring bakla? Abangan!
Payong kapatid,
Kuya Rom

No comments:

Post a Comment