TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, June 15, 2011

Bakit may paring bakla?

And now the conclusion of Kuya Rom's column in Abante- Tonite dated June 08 , 2011 for the same letter sender:

Read here:
_______________________________________________________________________Ito ang huling bahagi ng sagot para sa mga tanong ng isang Abante reader na nagngangalang Roy.
Dear Roy,
Sa Biblia, unang ginamit ang salitang “priest” sa Exodus 2:16 na tumutukoy kay Jethro na ay may pitong anak na babae. Siya ay father-in-law ni Moses (Exodus 3:1).
Ibig sabihin ang unang priest na nabanggit sa Biblia ay may pamilya at mga anak. Walang binanggit sa mga talatang ito kung si Jethro ay bakla o hindi. Ang malinaw ay ito: Ang pari na hindi nag-aasawa ay wala sa Biblia. Hindi rin itinuturo ng Biblia na maging bakla ang isang priest.
Sa katunayan, ang kautusan sa Leviticus 21:13 ay ito: “He (the priest) must marry a virgin.” Ang salitang “virgin” ay tumutukoy sa dalagang babae.
Sa Biblia, ang unang high priest ay si Aaron, kapatid ni Moses, na may malaking pagkakamaling nagawa. Sa halip na turuan niyang ang mga Israelita na sumamba sa tunay na Diyos, sinabihan niya sila na sumamba sa diyus-diyosan o rebulto na gawa sa ginto, isang gawain na hindi kinalulugdan ng Diyos (Exodus 32:1-8). Si Aaron ay may asawa, si Elisheba, at may apat na anak na lalaki (Exodus 6:23).
Ang isang bakla ay isang lalaki na nagsasabing siya ay babae at dahil dito siya ay nagkakagusto at nakikipagseks sa kapwa lalaki. Kung ito ang kahulugan ng salitang “bakla”, ayon sa mga talatang nabanggit, sina Jethro at Aaron ay hindi mga bakla pagkat parehas silang may asawang babae at may mga anak.
Walang nakasulat sa Biblia na nagsasabing sina Jethro at Aaron ay nakipagtalik sa kapwa lalaki. Bakit may paring bakla? Walang eksaktong talata sa Biblia na nagsasabi kung bakit nangyayari ito. Ang malinaw sa Biblia ay ito: Ang priest ay makasalanan din (Leviticus 4:3).
Bakit may paring bakla? Hindi lahat ng pari ay bakla. Ayon sa isang pag-aaral na nagpapakita kung bakit mara­ming eskandalong kinasasangkutan ng mga paring bakla, sa Amerika may mahigit na 100 Roman Catholic organizations para sa mga homosexuals na ang mga namumuno ay mga baklang priests at bishops.
Sa isang pananaliksik na sinulat ni Judy L.  Thomas na isang investigative journalist ng Associated Press na inilathala ng Kansas City Star noong January 2000, napag-alamang may daan-daang mga paring bakla sa Amerika at sila ay namamatay sa sakit na AIDS simula ng taong 1980.
Ayon sa report, ang bilang ng mga paring baklang namamatay sa AIDS ay apat na beses na mas marami kung ihahambing sa bilang ng mga ordinaryong mamamayang namamatay sa sakit na ito.
Ang mga paring namamatay sa AIDS ay nagpapakitang mara­ming pari ang bakla at sila ay nagkakasala ng sodomy (pakikipagseks ng lalaki sa kapwa lalaki ng patalikod na nagdudulot ng sakit na AIDS). Ang sodomy na ginagawa lamang ng mga hayop ay kasalanang kinamumuhian ng Diyos at ito ay kalapastanganan sa Kanya kaya’t sinunog N’ya ang lungsod ng Sodom at Gomorah (Genesis 19:24). Ang AIDS na ikinamamatay ng maraming paring bakla sa Amerika ay nagpapakitang nagpapakahayop sila at hindi nagpapakatao.
Roy, kung may kilala kang paring bakla, ipabasa mo sa kanya ang 1 Corinthians 6:9-10. Sa Tagalog Bible na Salita ng Diyos ay ganito ang pagkakasalin: “Ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam iyan? Huwag kayong magpadaya.
Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa diyos-diyosan, ang mga mangangalunya, ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos.
Maging ang mga magnanakaw, ang mga mapag-imbot, ang mga manginginom ng alak, ang mga mapanirang puri, ang mga sakim ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos.”
Kailangan ang magsisi. Ang tunay na pagsisisi ay ganap na pagtalikod sa kasalanang kinamumuhian ng Diyos. Wika sa Acts 3:19, “Now repent of your sins and turn to God, so that your sins may be wiped away.”
Ang wika ng Panginoong Jesus, “Sinasabi ko sa inyo… magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi.” God bless you!
Payong kapatid,
Kuya Rom

No comments:

Post a Comment