TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, October 6, 2010

Ang Matandang Babae Sa Provident Village

Usapang Ondoy pa rin.

An urban legend came to me like this.

Maaaring totoo , maaaring hindi, but who knows:

Ganito ang kuwento:

Isang araw daw bago mangyari ang delubyo sa Marikina City, ay mayruong nakitang isang matandang babae na gusgusin at nanghihina , ang kumakatok sa mga gate ng bahay ng mayayaman diyan sa Provident Village.

Ang matandang babaeng ito diumano ay humihingi ng maiinom na isang basong tubig dahil sa matinding uhaw na nararamdaman mula sa maghapong paglalakad.

Subalit sa ilang pintuan na kaniyang kinatok, ay ilang beses din siyang napagsarhan at hindi binigyan ng maiinom na " isang basong tubig". Manapa'y itinataboy dahil sa kaniyang gusgusin at mabahong kaanyuan.

Hanggang sa kahuli-hulihang bahay na kaniyang kinatok ay hindi siya pinagbigyan sa kaniyang " munting kahilingan ".

At bigla siyang umusal:

" ......dahil ayaw ninyo akong bigyan at painumin ng isang basong tubig lamang.....padadalhan ko kayo ng laksa laksang tubig na hinding hindi ninyo kayang ubusin kailanman......!!!!!!!!!!"

AT NAGANAP ANG DELUBYO SA MARIKINA.....
Ang kuwentong ito ay narinig ko lamang.

Maaaring totoo, maaaring hindi.

Paano kung tutoo ito at sinubok pala tayo ng Panginoon?

Paano kung ang matandang babaeng iyon ay isa pala Niyang anghel?

Di ba't ang sabi ng Panginoon ay " anuman ang inyong gawin sa inyong abang mga kapwa ay diyata't sa Akin ninyo ginagawa "

Sana sa susunod , kapag may kumatok sa ating pintuan at humingi ng  ISANG BASONG TUBIG.......

......bigyan natin ng isang malamig na tubig at hindi lamang sa isang baso , kundi sa isang buong pitsel na may kasama pang pagkain!!!!!

No comments:

Post a Comment