TRAVELBOOK NOW!

Friday, April 2, 2010

My Good Friday reflection....Today is Good friday.

Sa araw na ito ay inaalala ng maraming mga Kristiyano sa buong mundo ang kamatayan ni Hesus sa Krus ng Kalbaryo.

Ganap na alas-tres ng hapon , matapos ang isang malakas na lindol, sinasabing namatay at nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Hesus duon sa burol ng Kalbaryo.

Bago siya malagutan ng hininga ay inusal Niya ang Kanyang Huling Salita : "Father, into your hands I commit my spirit"

Sa aming probinsya sa Bicol, ay maraming matatandang kasabihan na pinaniniwalaan. Nariyang bawal na daw maligo pagsapit ng alas-tres ng hapon bilang penitensya. Bawal daw ang maglaba dahil baka makuskos mo ang mukha ni Hesus. Bawal ang maging masaya dahil patay daw ang Diyos. Bawal daw ang karne. Maraming bawal , maraming hindi puwede.

Ang katotohanan, hindi patay ang Diyos sa ganitong mga panahon.


Siya ay buhay na buhay! At naghahari sa Kaniyang trono sa kalangitan.

At tayo ay pinagmamasdan mula dito.

Siguro mula duon ay natutuwa ang ating Panginoon.


Dahil sa dami ng ating mga pinaniniwalaan na salat naman sa katotohanan.

At this time, let us reflect to the fact that the Lord is indeed alive!

And that He lives forevermore.

His death on the cross is enough for us to be saved.


All that we should do is believe in Him. That's all there is to do . Nothing more, nothing less.

That alone will save us!

Believe in this. Have faith!

Amen and Glory To God!No comments:

Post a Comment