TRAVELBOOK NOW!

Sunday, March 28, 2010

Palm SundayPalm Sunday heralds the start of Holy Week.

Ito yung Sunday kung saan ay inaalala ng maraming mga Kristiyano ang pagsalubong na inialay ng mga Israelita para sa paparating na Haring Hesus sa bayan ng Jerusalem, dala dala ang sari-saring dahon at sanga ng olibo na kanilang iwinagayway at inilatag sa kalsadang dinaanan ni Hesus sakay ng isang asno.

But ironically, after only 4 days, this same people na nag-welcome sa ating Panginoong Hesus, ay siya ring mga tao na naghatol ng kamatayan at sumigaw ng parusang pagpapapako sa Kaniya sa Krus.

Ganyan talaga ang tao. This day ay sasalubungin ka ng ngiti at papuri , but the next day, ay hindi mo na alam kung nakangiti pa rin sa iyo at pinupuri ka . Who knows, may masama na palang binabalak laban sa iyo. Karamihan sa atin ay ganyan. Pakitang tao lamang.

Kaya nga this Palm Sunday, let us reflect sa aral na iniwan ng kasaysayng ito na naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesus.

Kapag pinapasok natin at pinatuloy ang sinuman sa ating buhay nang may pagbubunyi at pagpupugay, hayaan nating lumabas din siya ng may karangalan at puri katulad ng ating pagsalubong na ginawa sa kanya.
Isa lamang ito sa mga aral na maaari nating pagbulayan sa pagpasok ng Mahal na Araw sa ating buhay. Pagnilayan natin ang mga aral at leksyon na hatid ng Linggong ito nang sa gayun ay maging kaiga-igaya at kalugod-lugod tayo sa harap ng ating makapangyarihang Diyos.


Happy Palm Sunday.

No comments:

Post a Comment