TRAVELBOOK NOW!

Sunday, January 3, 2010

New Year Prayer

It's the first Sunday of the year, and it is but right to start the year with a mass and a prayer to our dear Lord.
Ito ang aking panalangin for this New Year.
" Panginoon, aking Diyos at Tagapagligtas , ang Diyos ng sansinukob at nang lahat ng nilalang, sa iyong matamis na pangalan ako po ay dumadalangin.

Bago po ang lahat, nais po kitang pasalamatan ng lubusan dahil sa iyong patuloy na kabutihan sa akin. Wala po akong masasabi sa inyo kundi papuri at pasasalamat dahil sa patuloy mong pagpapadama ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa akin.

Sa nakaraang buong isang taon ay nadama ko ang iyong pag-iingat at paggabay sa akin. Salamat po dahil hindi mo ako pinababayaan at tuwina'y lagi mong iniingatan sa aking paruroonan at paglalakbay. Salamat po ng marami dahil inilayo mo ako sa mga disgrasya, sakuna, kapahamakan at sa mga masasamang tao sa bawat araw ko dito sa mundo.


Salamat po dahil sa kalusugan ng aking katawan na kahit minsan ay hindi mo pinahintulutang maipasok man lang ako sa ospital. Salamat po sa lahat ng pagkain, biyaya at pagpapala na ipinadadala mo sa akin sa araw araw. Salamat po sa paggabay, pag-iingat at pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa mga mahal ko sa buhay at sa aking pamilya.


At higit sa lahat , salamat po sa patuloy na pagpapadama ng iyong pag-ibig, pang-unawa at pagpapahalaga sa aking pagkatao bilang isang anak mo.


Panginoon, inaamin ko po na ako ay hindi perpketo na katulad mo. Maraming mga kakulangan, pagkakamali at pagkakasalang nagagawa sa aking buhay. Ngunit salamat dahil lagi kang nandiyan hindi upang ako ay hindi hamakin at kutyain kundi upang ako ay unawain at laging saklolohan sa oras ng aking mga pangangailangan. Patawarin mo po ako sa aking mga kaimperpektuhan. Tinatanggap ko po na ako ay tuldok lamang sa iyong paningin at ni hindi karapat-dapat kahit maging punasan man lamang ng iyong maringal na paa. Subalit salamat po dahil tinanggap mo ako upang maging iyong anak at tagapagmana ng iyong kaharian sa kabila ng aking karumihan.Panginoon, sa bagong taong ito ay hinihiling kong muli ang iyong pagsama at paggabay sa aking buhay upang patuloy kong makamit ang katagumpayan at katuparan ng aking mga pangarap at mithiin sa buhay. Nawa ay nadiyan ka pa rin lagi upang aking maging kapahingahan sa oras ng kapaguran.
Patuloy mo po akong bigyan ng lakas, tibay at tatag ng loob upang harapin ang mga hamon at pagsubok sa buhay na maaaring sumubok sa aking pananampalataya sa iyo.
Panginoon , naniniwala at nananampalataya po ako sa iyo. Ikaw po ang Diyos na buhay ng sangkalawakan. Ikaw po ang nagpapangyari sa lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban.


Naniniwala po ako na ang bawat tao ay may misyon kang nais ipagawa para sa kanila. Anuman po ang inyong kalooban o misyon na nais mong ipagawa sa akin, ang akin lamang pong dasal , nawa ay magampanan ko ito ng maayos at mabuti bago mo kunin ang aking hininga.


Muli maraming maraming salamat po at purihin at dakilain ang iyong banal at kataas-taasang pangalan.


Amen!"

No comments:

Post a Comment